Skip to content
Svenska

Ta din ekonomiska framtid till nästa nivå.

Utforska vårt noggrant utvalda utbud av premiumfonder med Kapita. Varje investeringsmöjlighet genomgår en rigorös granskning av vårt erfarna investeringsteam, som skryter med över ett sekel av samlad erfarenhet inom privatkapitalområdet. Anslut dig till oss nu för att upptäcka de exceptionella erbjudandena.

Några av de andra med-investerare i vår privatkapitalfond.

Fördelarna med en privatkapitalfond.

Höga potentiella avkastningar.

Privata kapitalinvesteringar har historiskt sett erbjudit några av de högsta avkastningarna bland tillgångsklasser. Med möjligheten att investera i lovande privata företag med starka tillväxtutsikter lockas investerare av potentialen till betydande uppgångar och förmögenhetsskapande på lång sikt.

Aktiv förvaltning och värdeskapande.

Privata kapitalfonder förvaltas aktivt av erfarna yrkespersoner som är specialiserade på att identifiera undervärderade företag och genomföra strategiska initiativ för att låsa upp värde. Denna hands-on-ansats till förvaltning tilltalar investerare som söker möjligheter till överlägsen prestanda genom aktiva värdeskapande strategier.

Hållbart fokus.

Privata kapitalinvesteringar erbjuder en långsiktig horisont, vilket gör att fondförvaltare kan fokusera på strategiska initiativ och operationella förbättringar utan att påverkas av kortsiktiga fluktuationer. Denna tålmodiga strategi främjar hållbar tillväxt i portföljbolag, vilket potentiellt kan leda till högre långsiktiga avkastningar.

Historiken för privatkapitalfonder.

Under början av 1980-talet såg Sverige framväxten av sin privatkapitalindustri och markerade sig som en av Europas pionjärer inom denna investeringssektor. Samtidigt möjliggjorde uppkomsten av den över-the-counter (OTC) aktiemarknaden en viktig handelsplattform för riskkapitalister, vilket gjorde det möjligt för dem att handla med olistade aktier och realisera vinster på ett enklare sätt.

Svenska företag har historiskt sett varit attraktiva för investerare, ofta betraktade som undervärderade med stark ledning och betydande kassareserver. Investeringar i svenska privatkapitalfonder har konsekvent överträffat aktiemarknaderna under långa perioder. Till exempel visade en studie från 2007 av Swedish Private Equity and Venture Capital Association att svenska portföljbolag uppnådde en intäktstillväxt på 21,1% mellan 2001 och 2006, vilket överträffade listade företag på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista, som hade en tillväxt på 10,8%.

I internationella jämförelser har svenska privatkapitalfonder uppvisat en robust prestanda. En studie av Thomson Financial som täckte perioden mellan 1996 och 2006 fann att svenska privatkapitalfonder hade de bästa genomsnittliga avkastningarna på 17,7%, vilket överträffade europeiska och nordiska motsvarigheter.

OBS: Det är viktigt att notera att historisk prestanda inte är en indikation på framtida resultat. Investeringar i fonder och värdepapper kan både öka och minska i värde, och det finns ingen absolut garanti för att återhämta hela det ursprungliga kapitalet.

Material.02

De mest vanliga frågorna om vår privatkapitalfond.

Vad är en ELTIF?

Det föreslagna European Long-Term Investment Fund, eller ELTIF, är en ny typ av kollektiv investeringsram som tillåter investerare att satsa pengar i företag och projekt som behöver långsiktigt kapital. Det riktar sig till investeringsfondsförvaltare som vill erbjuda långsiktiga investeringsmöjligheter till institutionella och privata investerare över hela Europa, t.ex. inom infrastrukturprojekt. För att dra nytta av denna gränsöverskridande passrättighet måste de nya fonderna uppfylla regler som är utformade för att skydda både investerare och de företag och projekt de investerar i.

Varför är de nödvändiga?

ELTIF:er är utformade för att öka mängden icke-bankfinansiering som finns tillgänglig för företag som investerar i den verkliga ekonomin i Europeiska unionen. Åtgärder behövs på europeisk nivå eftersom det inte finns någon enhetlighet bland finansieringsfordonen i medlemsstaterna, där de finns. Det är heller inte alltid tydligt om sådana fonder verkligen fokuserar på långsiktiga investeringar som infrastrukturprojekt. Befintliga fonder kan endast samla in pengar i en medlemsstat eftersom de inte accepteras över nationella gränser. Denna fragmentering innebär att tillväxten av fonder är begränsad.

Hur stor efterfrågan är det på ELTIF:er?

Det beräknas att mellan 1 500 och 2 000 miljarder euro kommer att behövas för att finansiera enbart infrastrukturprojekt i Europa fram till 2020. Detta indikerar ett behov av finansiering i stor skala. Påverkningsbedömningen som har lett till utvecklingen av ELTIF:er visade ett tydligt intresse från branschen att kunna erbjuda ELTIF:er till en så bred publik som möjligt. (Alla dessa siffror återfinns i påverkningsbedömningen).

Vilka kommer att vilja investera i en ELTIF?

Det kommer att finnas en bred publik. Pensionfonder, kommuner med pensionsåtaganden och försäkringsbolag som behöver hitta tillgångar som ger en stadig, pålitlig inkomst för att uppfylla de löften de har gjort till sina sparare och försäkringstagare kommer att lockas till ELTIF:er. ELTIF:er är också troliga att attrahera mindre investerare, inklusive detaljsparare som kan investera upp till 10% av sina besparingar under ett antal år mot en stadig inkomst eller en engångssumma vid slutet. Investerare bör bara placera pengar i en ELTIF om de är helt säkra på att de inte kommer att behöva dem under den tiden. Därför måste det faktum att de vanligtvis inte kan få tillbaka sina pengar förrän i slutet klargöras mycket tydligt, och det finns en rekommendation att investerare bara bör åtaga en del av sina besparingar i en ELTIF.